Hľadaj na týchto stránkach

Zaujímavé články 

 

 

 

Slovom a zvukom 

 

 

 

 

 

 

Články - úvahy• Kde sú zosnulí?
• Desatoro
• Dedičný hriech
• Duchovné cvičenia
• Krst
• Celibát
• Sviatky
• Potopa
• Polygamia
• Istota spásy

 

 

 

 

Biblia - on line verzie
 

Roháčkova Biblia

 

 

 

 

Biblia kráľa Jakuba 1611

 

 

 

 

Kralická Biblia 1613

 

 

 

 

Preklad NZ Miloša Pavlíka

 

 

 

 

 

Milí priatelia

Vitajte na kresťanských stránkach. Cieľom webu je šírenie dobrej zvesti nášho Pána Ježiša Krista, Evanjelia, Novej Zmluvy v správnom znení tak ako je v Písmach uvedené. Z kontextu tohoto zámeru vyplýva i poukazovanie na chybné závery, učenia, ktoré nie sú v súlade s uvedenými pravdami v živom Slove Božom, ktorým je Biblia. Praktický život kresťanov, a tých, ktorí sa za nich považujú, neraz svedčí o tom, že Písma a pravdy v nich nepoznajú a spoliehajú sa na rôzne náboženské smery.

I keď sa budem snažiť čo najmenej používať výtky a konkrétne názvy denominácií, v niektorých prípadoch bude nemožné sa pomenovaniu istých náboženstiev a siekt vyhnúť. Rozhodne mi nejde o vnášanie rozkolu medzi jednotlivé cirkve, iba o čo najčistejší pohľad na Písmo Sväté, a na to čo by sme mali podľa Božej vôle činiť na ceste k vlastnej osobnej spáse.

Upozornenie! Texty a obsah tohoto webu sú chránené autorským právom. Akékoľvek kopírovanie bez súhlasu autora je právne postihnuteľné!
V prípade záujmu o prebranie jednotlivých článkov, statí, alebo celých súborov kontaktujte autora cez záložku kontakt. Výnimkou je Archív Slova
za použitia odkazu na konkrétny text a súbory určené k stiahnutiu.

 

 

Základné kamene kresťana

 

 

 

  • Iba jediný Boh
  • Iba jeden jediný Spasiteľ
  • Iba jedna jediná a dostačujúca obeť
  • Iba jedna Pravda - Slovo - Písmo Sväté
  • Iba jedna viera
 
 
 
 
Jediný Boh. Na svete existuje tisíce náboženstiev a niektoré majú i viacero svojich bohov. Je to v rozpore s tým, čo nám hovorí Boh vo svojom Slove. Čo viac, varuje nás pred tým, aby sme sa neobracali k nikomu inému, ale iba k Nemu.
 
Jediný Spasiteľ. Aj keď Pána Ježiša predkladajú viaceré náboženské smery vo svojich obradoch ako Mesiáša a Spasiteľa, nikdy o ňom nehovoria ako o Bohu, ktorý prišiel na túto zem. Vždy ide o predstavu akéhosi "boho-človeka" a ľuďom je viac predkladané, že Jeho človečenská podstata a učenie o Láske a odpúšťaní bolo hlavným cieľom Jeho pôsobenia na tejto zemi.  Čo viac, zobrazovaný ako mimino v rukách svojej mamy je ľuďom podsúvaná predstava o Jeho malosti na rozdiel od veľkosti Jeho matky. Zabúda sa učiť, že Pán Ježiš prišiel hlavne preto, aby naplnil Zákon, aby urobil zadosť Božej absolútnej spravodlivosti a tým dovŕšil spasiteľské dielo!
 
Jediná obeť. Dnes a denne vidíme v náboženstvách sveta, ako ľudia prinášajú dary, obete rôznym bohom a božstvám. Žiaľ, tieto dary a obete sa prinášajú dnes a denne i v našich kostoloch a vyhlasuje sa to ako pravé učenie Evanjelia. Tým vlastne človek popiera dostatočnú obetu Pána Ježiša na Golgote, kedy zvolal: "Dokonané je!" Treba si uvedomiť, že kto neprichádza pod kríž ako ten, ktorý nemá v rukách nič, ale naopak chce sám svojim pričinením dosiahnuť spásu, ten popiera dostatočnú obeť a večný život nedosiahne. Akékoľvek popieranie dostatočnosti obete na kríži robí z Boha klamára keď Ten hovorí: Ale On donesúc jednu bitnú obeť za hriechy navždy ... a na ich hriechy a na ich neprávosti viacej nikdy nespomeniem ... kde je toto odpustenie, tam viacej netreba obeti za hriech.
 
Jedine Písmo. Áno, samotné Písmo samo o sebe dokázalo a dnes a denne dokazuje, že je pravdivé. Jeho obsah je dostatočný na to, aby človek našiel Boha, našiel cestu ku spáse a do večného života. Ten čo Písmo mení, dopĺňa, považuje ho za nedostatočné a Boha ako jeho autora, ktorý viedol inšpirovaných pisateľov jednotlivých jeho častí, tak stavia do pozície nie všemocného (pretože Jeho dielo - Slovo), je podľa takéhoto "veriaceho" nedostatočné. Naopak, kresťania, ktorí poznajú Písma vedia, že sú pravdivé a nemenné. Iste, po stáročia sa Ho satan pokúšal napadnúť a zničiť. Boly vydané preklady, ktoré boli pozmenené, dopĺňané. Vždy sa však zachovali preklady z pôvodných jazykov, ktorých pravosť napokon potvrdil nález starých zvitkov v Kumráne.
 
Jedine viera. Prísť k Bohu, získať spasenie sa dá jedine vierou. Jedine vierou si uvedomíme náš skutočný stav v Božích očiach. Jedine vierou v Pravdu Božieho Slova budeme schopní priznať svoju hriešnosť, nemohúcnosť a požiadať o milosť! Jedine ak uveríme, že Pán Ježiš zomrel zástupnou smrťou za nás, môžeme Ho požiadať, aby aj nás priradil k tým, za ktorých na kríži mrel. Lebo nie všetci budú spasení, slová o tom, že dal svoj život za "Mnohých", aby "Všetci boli spasení" sú ďalej podmienené vierou. Osobnou, úzko spojenou s Pánom Ježišom Kristom, nejde o zástupné spojenie skrze svätých, cirkev, jej vodcov a náboženské obrady! Viera je špecifický fenomén, ktorý hovorí o veciach, ktoré sa nevidia, ktoré sú našimi zmyslami nehmatateľné, ale na základe logiky a prísľubov sú istotou hraničiacou s absolútnou hodnotou 100%. Jedine vierou sa dá prísť k Bohu, vierou tak úprimnou, akú má napríklad dieťa v istoty u svojich rodičov.

 


 

Chlapec a dievča

 

1 Korintským 13:4 Láska zhovieva, je dobrotivá; láska nezávidí; láska sa nechlúbi, nenadúva sa, 5 nechová sa neslušne, nehľadá svojho vlastného

 

Pred časom som robil sériu albumov o bratislavských kostoloch. Najväčšiu obavu som mal v súvislosti s fotením v Dóme svätého Martina. Kostol slúži aj ako múzeum a za poplatok si mimo bohoslužieb môžete pozrieť krypty, klenotnicu a veľa iných zaujímavých exponátov. Tak ako pre všetky iné múzeá aj tu platí zákaz fotografovať. Súhlas sa mi napokon podarilo získať a tak som túto pamiatku zaradil medzi ostatné.

 

Časom som sa zoznámil aj s pánom Seleckým, organistom, ktorý hrával v rôznych kostoloch. Dohodli sme sa, že ho nafotím priamo za organom pri rannej omši. Bola zima, v uliciach poletoval sneh a ja som sa ešte za tmy ponáhľal do kostola Najsvätejšej Trojice. Kostol sa pomaly zapĺňal, keď som kľukatým schodiskom stúpal do svätyne organistu. Fotenie dopadlo na výbornú napriek tomu, že som nemohol používať blesky.

 

Tých dvoch som si všimol hneď pri príchode. On, štíhly svalovec, ona blonďavé stvorenie s vlasmi po pás. Nemali viac ako dvadsať rokov. Nevidel som im do tváre, ale vo chvíľach prestávok medzi fotením som ich pohľadom registroval v lavici hlboko podo mnou. Po celý čas sa držali za ruky a občas sa aj túlili k sebe, hádam viac ako by bolo na daný čas a situáciu vhodné.

 

Po skončení bohoslužby sa ľudia začali rozchádzať do sychravého rána. Väčšina nabrala kurz k domovu veľmi rýchlo, popoháňal ich mrazivý vietor nesúci ihličky zamrznutej vody. Neďaleko od vchodu som zazrel pár, ktorý ma tak zaujal. Počasie ich vonkoncom nezaujímalo. Zavesení do seba, on jej niečo nežne šepkal do uška. Keď som ich míňal, mimovoľne som otočil hlavu a pozrel sa im do tvárí. Ostal som v šoku, možno to na mne bolo aj vidieť, ale oni by si nevšimli nič ani keby okolo letela kométa. Chlapcova tvár bola rozžiarená, mladá zdravá pokožka z ktorej žiarilo šťastie. Jej tvár bola zjazvená a na lícach deformovaná. Buď po nejakej ťažkej chorobe, alebo po úraze. Oči však žiarili takým istým šťastím ako chlapcove.

 

Celou cestou domov som premýšľal o tomto zvláštnom partnerskom vzťahu. On obrázok, ona šereda. Akou silou museli byť priťahovaní, zvlášť ten mládenec, keď sa mu jeho partnerka zdala taká krásna ako tá najkrajšia osoba na svete? Láska.

 

Vo svojich úvahách som zašiel ešte ďalej. Láska je nevyspytateľná a nezastaviteľná sila. Keď v Písme čítam: Boh tak miloval svet... vynorí sa mi ten istý obraz. On dokonalý, bezchybný, najmúdrejší, najsilnejší, najmilostivejší a najspravodlivejší sa zamiloval do svojho stvorenia. Do stvorenia, ktoré je odporné vo svojich hriechoch, vo svojich skutkoch, ktoré je nedokonalé, falošné, prevrátené, lakomé, plné zloby a nenávisti s deformovaným charakterom.

 

On sa do nás, mňa, teba zamiloval práve tak bezpodmienečne ako ten chlapec z kostola. Je to neuveriteľné a je to nepochopiteľné. Zamiloval sa tak, že dal aj svojho Syna, aby každý, kto bude Jeho lásku opätovať, mal život večný.

 

Láska sa dá buď opätovať, alebo odmietnuť. V prípade Božej lásky neexistuje možnosť zneužiť zamilovanosť toho druhého (Boha) ku vlastnému prospechu ako to neraz býva u ľudí vo svete. Božia láska je buď opätovaná, alebo odmietnutá.

 

Boh koná skrze svoju lásku voči akejkoľvek ľudskej logike. Sláva Jemu za to! Je len škoda, že väčšina ľudí Jeho lásku nevníma, dokonca ju aj v najmenších náznakoch odmieta. Je na nás, aby sme Jeho lásku svojmu okoliu ukazovali v našich životoch a v prípade záujmu vysvetľovali aj osobne.

 

Autor webu


Vstúpiť do archívu Slova na mesiac

 

 

Hore 

Domáca dielňa

 
V časti »Z domácej dielne«nájdete:
 
Čím je pre skutočne veriaceho Biblia a prečo je tomu tak.

Rozsiahlejší článok o tom, kde sa nachádzajú tí, ktorí už nie sú medzi nami a čo všetko je pred nás kladené na ceste k večnosti.

Pomerne jednoduchý prehľad dejín kresťanstva v Európe a na blízkom východe.

Zamyslenie sa nad apokryfmi, nad tým čo pre nás v dnešnej dobe znamená desať Božích prikázaní, ako je to s incestným vzťahom dnes a ako to bolo na počiatku.

Čo je to dedičný hriech, ako vznikal NZ, čo to o celibáte, o dnes tak propagovaných duchovných cvičeniach, čo znamená krst a sviatok v živote veriaceho, ako je to skutočne so súrodencami Pána Ježiša a prečo si je každý skutočne veriaci istý spásou a večným životom.autor webu


Copyright © 2006-2016 pavel - Design by krestan.info & jacob & friends, foto autor webu a Robert Čulka