Hľadaj na týchto stránkach

Zaujímavé články 

 

 

 

Slovom a zvukom 

 

 

 

 

 

 

Články - úvahy• Kde sú zosnulí?
• Desatoro
• Dedičný hriech
• Duchovné cvičenia
• Krst
• Celibát
• Sviatky
• Potopa
• Polygamia
• Istota spásy

 

 

 

 

Biblia - on line verzie
 

Roháčkova Biblia

 

 

 

 

Biblia kráľa Jakuba 1611

 

 

 

 

Kralická Biblia 1613

 

 

 

 

Preklad NZ Miloša Pavlíka

 

 

 

 

 

Milí priatelia

Vitajte na kresťanských stránkach. Cieľom webu je šírenie dobrej zvesti nášho Pána Ježiša Krista, Evanjelia, Novej Zmluvy v správnom znení tak ako je v Písmach uvedené. Z kontextu tohoto zámeru vyplýva i poukazovanie na chybné závery, učenia, ktoré nie sú v súlade s uvedenými pravdami v živom Slove Božom, ktorým je Biblia. Praktický život kresťanov, a tých, ktorí sa za nich považujú, neraz svedčí o tom, že Písma a pravdy v nich nepoznajú a spoliehajú sa na rôzne náboženské smery.

I keď sa budem snažiť čo najmenej používať výtky a konkrétne názvy denominácií, v niektorých prípadoch bude nemožné sa pomenovaniu istých náboženstiev a siekt vyhnúť. Rozhodne mi nejde o vnášanie rozkolu medzi jednotlivé cirkve, iba o čo najčistejší pohľad na Písmo Sväté, a na to čo by sme mali podľa Božej vôle činiť na ceste k vlastnej osobnej spáse.

Upozornenie! Texty a obsah tohoto webu sú chránené autorským právom. Akékoľvek kopírovanie bez súhlasu autora je právne postihnuteľné!
V prípade záujmu o prebranie jednotlivých článkov, statí, alebo celých súborov kontaktujte autora cez záložku kontakt. Výnimkou je Archív Slova
za použitia odkazu na konkrétny text a súbory určené k stiahnutiu.

 

 

Základné kamene kresťana

 

 

 

  • Iba jediný Boh
  • Iba jeden jediný Spasiteľ
  • Iba jedna jediná a dostačujúca obeť
  • Iba jedna Pravda - Slovo - Písmo Sväté
  • Iba jedna viera
 
 
 
 
Jediný Boh. Na svete existuje tisíce náboženstiev a niektoré majú i viacero svojich bohov. Je to v rozpore s tým, čo nám hovorí Boh vo svojom Slove. Čo viac, varuje nás pred tým, aby sme sa neobracali k nikomu inému, ale iba k Nemu.
 
Jediný Spasiteľ. Aj keď Pána Ježiša predkladajú viaceré náboženské smery vo svojich obradoch ako Mesiáša a Spasiteľa, nikdy o ňom nehovoria ako o Bohu, ktorý prišiel na túto zem. Vždy ide o predstavu akéhosi "boho-človeka" a ľuďom je viac predkladané, že Jeho človečenská podstata a učenie o Láske a odpúšťaní bolo hlavným cieľom Jeho pôsobenia na tejto zemi.  Čo viac, zobrazovaný ako mimino v rukách svojej mamy je ľuďom podsúvaná predstava o Jeho malosti na rozdiel od veľkosti Jeho matky. Zabúda sa učiť, že Pán Ježiš prišiel hlavne preto, aby naplnil Zákon, aby urobil zadosť Božej absolútnej spravodlivosti a tým dovŕšil spasiteľské dielo!
 
Jediná obeť. Dnes a denne vidíme v náboženstvách sveta, ako ľudia prinášajú dary, obete rôznym bohom a božstvám. Žiaľ, tieto dary a obete sa prinášajú dnes a denne i v našich kostoloch a vyhlasuje sa to ako pravé učenie Evanjelia. Tým vlastne človek popiera dostatočnú obetu Pána Ježiša na Golgote, kedy zvolal: "Dokonané je!" Treba si uvedomiť, že kto neprichádza pod kríž ako ten, ktorý nemá v rukách nič, ale naopak chce sám svojim pričinením dosiahnuť spásu, ten popiera dostatočnú obeť a večný život nedosiahne. Akékoľvek popieranie dostatočnosti obete na kríži robí z Boha klamára keď Ten hovorí: Ale On donesúc jednu bitnú obeť za hriechy navždy ... a na ich hriechy a na ich neprávosti viacej nikdy nespomeniem ... kde je toto odpustenie, tam viacej netreba obeti za hriech.
 
Jedine Písmo. Áno, samotné Písmo samo o sebe dokázalo a dnes a denne dokazuje, že je pravdivé. Jeho obsah je dostatočný na to, aby človek našiel Boha, našiel cestu ku spáse a do večného života. Ten čo Písmo mení, dopĺňa, považuje ho za nedostatočné a Boha ako jeho autora, ktorý viedol inšpirovaných pisateľov jednotlivých jeho častí, tak stavia do pozície nie všemocného (pretože Jeho dielo - Slovo), je podľa takéhoto "veriaceho" nedostatočné. Naopak, kresťania, ktorí poznajú Písma vedia, že sú pravdivé a nemenné. Iste, po stáročia sa Ho satan pokúšal napadnúť a zničiť. Boly vydané preklady, ktoré boli pozmenené, dopĺňané. Vždy sa však zachovali preklady z pôvodných jazykov, ktorých pravosť napokon potvrdil nález starých zvitkov v Kumráne.
 
Jedine viera. Prísť k Bohu, získať spasenie sa dá jedine vierou. Jedine vierou si uvedomíme náš skutočný stav v Božích očiach. Jedine vierou v Pravdu Božieho Slova budeme schopní priznať svoju hriešnosť, nemohúcnosť a požiadať o milosť! Jedine ak uveríme, že Pán Ježiš zomrel zástupnou smrťou za nás, môžeme Ho požiadať, aby aj nás priradil k tým, za ktorých na kríži mrel. Lebo nie všetci budú spasení, slová o tom, že dal svoj život za "Mnohých", aby "Všetci boli spasení" sú ďalej podmienené vierou. Osobnou, úzko spojenou s Pánom Ježišom Kristom, nejde o zástupné spojenie skrze svätých, cirkev, jej vodcov a náboženské obrady! Viera je špecifický fenomén, ktorý hovorí o veciach, ktoré sa nevidia, ktoré sú našimi zmyslami nehmatateľné, ale na základe logiky a prísľubov sú istotou hraničiacou s absolútnou hodnotou 100%. Jedine vierou sa dá prísť k Bohu, vierou tak úprimnou, akú má napríklad dieťa v istoty u svojich rodičov.

 


 

Slovo na mesiac november/2016Spravodlivosť

 

Rim 2:16... v deň, keď bude Bôh súdiť skryté veci ľudí podľa môjho evanjelia skrze Ježiša Krista.

 

Blížiaci sa koniec roka so sebou prináša zvláštne obdobie. Začína sa už v novembri Sviatkom všetkých svätých, ktorý bol mimochodom stanovený na 1. novembra pápežom Gregorom III. (731-741). Hneď po ňom nasleduje Pamiatka zosnulých – Dušičky, ktoré presadzoval opát clunského kláštora Odilo a definitívne ho stanovil prvý Francúz na pápežskom stolci Silvester II. (999-1003). Všetci vieme, že ide o nariadenia ľudí, zvyk, ktorý rokmi akceptujeme.

 

Po nich sa venujeme tradičnému predvianočnému zhonu. Vo veľkom sa plánuje, objednáva, nakupuje, schováva do osvedčených skrýš, kde neraz objavíme zabudnutý darček z minulého roka.

 

Prichádzajú Vianoce, čas milovaný deťmi i dospelými, postrach pre opustených a osamelých ľudí, pre veriacich čas pripomínania si narodenia Pána Ježiša Krista. Toho Pána Ježiša, ktorý prišiel dobrovoľne na tento svet, aby vyhlásil obdobie Milosti, aby premohol zlého a aby všetkým, ktorí Ho o to požiadajú, odpustil ich hriechy pred spravodlivým Bohom.

 

Ľudia neradi počúvajú o spravodlivosti Boha, je im bližšia predstava milosrdného, láskyplného a milujúceho Boha, ktorý ospravedlní každučký hriech tým, že sa pozrie na pozitívne stránky v živote človeka, na jednu stranu váhy dá pochybenia a na tú druhú „dobré skutky“, ktoré predsa samozrejme prevážia tie zlé.

 

Keď sa povie hriech, väčšine sa vynorí asociácia so zločinom. Žiaľ, náboženstvá sveta začali hriechy deliť na ľahké, vážne, ťažké a smrteľné, podobne ako sa delia trestné činy pred svetskou justíciou. Aký krutý omyl a zavádzanie.

 

Rímskym 6:23 Lebo odplatou za hriech je smrť, ale darom Božím z milosti je večný život v Kristu Ježišovi, v našom Pánovi.

 

Každý, aj ten najmenší hriešik je v očiach spravodlivého Boha hoden smrti. Nevyváži ho nijaký počet skutkov, okrem jedného. Je to skutok, kedy sa človek slobodne rozhodne prijať Pána Ježiša ako svojho Spasiteľa a Pána.

 

Rozmýšľal som, prečo je to tak, že milióny ľudí veria niečomu, čo ich napokon dovedie k smrti, zatrateniu. Je to pohodlnosť? Majú to na svedomí honosné chrámy a chlácholiace reči z kazateľníc a spoza oltárov? Má to na svedomí masovosť všeobecnej, neosobnej viery? Je to neochota hľadať, porovnávať, poznať pravdu. Je to spokojnosť so samým sebou, je to zotrvávanie v učení ľudí, nie Boha. Zotrvávanie na dosiahnutom status quo.

 

V histórii bolo obdobie prenasledovania kresťanov a tiež obdobie, kedy bolo vlastniť Bibliu zakázané pod trestom smrti.

 

Dnes je Sväté písmo preložené do 665 jazykov v Afrike, 585 v Ázii, 414 v Oceánii, 209 v Európe a 479 na americkom kontinente. Všetky knihy Svätého písma sú doteraz preložené do 414 jazykov sveta. A predsa tu máme milióny ľudí, ktorí ju nečítajú. Žiaľ, veľa z nich si hovorí kresťan, kresťanka.

 

Potreba čítať Písmo by mala vyvierať zo srdca človeka, ktorý chce poznávať Boha a plniť Jeho, nie svoju vôľu. V tom okamihu začína Duch Svätý uvádzať do pravdy, Písmo ožíva, hovorí k človeku a napĺňa ho. Už to nie je prázdna litera, ktorá sa dá použiť na čokoľvek, je to živé Božie Slovo, ktoré má moc premieňať, zachraňovať.

 

Písmo je skrze Ducha spojovníkom medzi človekom a jeho Bohom, spojovníkom medzi nami a Pánom Ježišom Kristom.

 

Autor webu


Vstúpiť do archívu Slova na mesiac

 

 

Hore 

Domáca dielňa

 
V časti »Z domácej dielne«nájdete:
 
Čím je pre skutočne veriaceho Biblia a prečo je tomu tak.

Rozsiahlejší článok o tom, kde sa nachádzajú tí, ktorí už nie sú medzi nami a čo všetko je pred nás kladené na ceste k večnosti.

Pomerne jednoduchý prehľad dejín kresťanstva v Európe a na blízkom východe.

Zamyslenie sa nad apokryfmi, nad tým čo pre nás v dnešnej dobe znamená desať Božích prikázaní, ako je to s incestným vzťahom dnes a ako to bolo na počiatku.

Čo je to dedičný hriech, ako vznikal NZ, čo to o celibáte, o dnes tak propagovaných duchovných cvičeniach, čo znamená krst a sviatok v živote veriaceho, ako je to skutočne so súrodencami Pána Ježiša a prečo si je každý skutočne veriaci istý spásou a večným životom.autor webu


Copyright © 2006-2016 pavel - Design by krestan.info & jacob & friends, foto autor webu a Robert Čulka