Hľadaj na týchto stránkach

Zaujímavé články 

 

 

 

Slovom a zvukom 

 

 

 

 

 

 

Články - úvahy• Kde sú zosnulí?
• Desatoro
• Dedičný hriech
• Duchovné cvičenia
• Krst
• Celibát
• Sviatky
• Potopa
• Polygamia
• Istota spásy

 

 

 

 

Biblia - on line verzie
 

Roháčkova Biblia

 

 

 

 

Biblia kráľa Jakuba 1611

 

 

 

 

Kralická Biblia 1613

 

 

 

 

Preklad NZ Miloša Pavlíka

 

 

 

 

 

Milí priatelia

Vitajte na kresťanských stránkach. Cieľom webu je šírenie dobrej zvesti nášho Pána Ježiša Krista, Evanjelia, Novej Zmluvy v správnom znení tak ako je v Písmach uvedené. Z kontextu tohoto zámeru vyplýva i poukazovanie na chybné závery, učenia, ktoré nie sú v súlade s uvedenými pravdami v živom Slove Božom, ktorým je Biblia. Praktický život kresťanov, a tých, ktorí sa za nich považujú, neraz svedčí o tom, že Písma a pravdy v nich nepoznajú a spoliehajú sa na rôzne náboženské smery.

I keď sa budem snažiť čo najmenej používať výtky a konkrétne názvy denominácií, v niektorých prípadoch bude nemožné sa pomenovaniu istých náboženstiev a siekt vyhnúť. Rozhodne mi nejde o vnášanie rozkolu medzi jednotlivé cirkve, iba o čo najčistejší pohľad na Písmo Sväté, a na to čo by sme mali podľa Božej vôle činiť na ceste k vlastnej osobnej spáse.

Upozornenie! Texty a obsah tohoto webu sú chránené autorským právom. Akékoľvek kopírovanie bez súhlasu autora je právne postihnuteľné!
V prípade záujmu o prebranie jednotlivých článkov, statí, alebo celých súborov kontaktujte autora cez záložku kontakt. Výnimkou je Archív Slova
za použitia odkazu na konkrétny text a súbory určené k stiahnutiu.

 

 

Základné kamene kresťana

 

 

 

  • Iba jediný Boh
  • Iba jeden jediný Spasiteľ
  • Iba jedna jediná a dostačujúca obeť
  • Iba jedna Pravda - Slovo - Písmo Sväté
  • Iba jedna viera
 
 
 
 
Jediný Boh. Na svete existuje tisíce náboženstiev a niektoré majú i viacero svojich bohov. Je to v rozpore s tým, čo nám hovorí Boh vo svojom Slove. Čo viac, varuje nás pred tým, aby sme sa neobracali k nikomu inému, ale iba k Nemu.
 
Jediný Spasiteľ. Aj keď Pána Ježiša predkladajú viaceré náboženské smery vo svojich obradoch ako Mesiáša a Spasiteľa, nikdy o ňom nehovoria ako o Bohu, ktorý prišiel na túto zem. Vždy ide o predstavu akéhosi "boho-človeka" a ľuďom je viac predkladané, že Jeho človečenská podstata a učenie o Láske a odpúšťaní bolo hlavným cieľom Jeho pôsobenia na tejto zemi.  Čo viac, zobrazovaný ako mimino v rukách svojej mamy je ľuďom podsúvaná predstava o Jeho malosti na rozdiel od veľkosti Jeho matky. Zabúda sa učiť, že Pán Ježiš prišiel hlavne preto, aby naplnil Zákon, aby urobil zadosť Božej absolútnej spravodlivosti a tým dovŕšil spasiteľské dielo!
 
Jediná obeť. Dnes a denne vidíme v náboženstvách sveta, ako ľudia prinášajú dary, obete rôznym bohom a božstvám. Žiaľ, tieto dary a obete sa prinášajú dnes a denne i v našich kostoloch a vyhlasuje sa to ako pravé učenie Evanjelia. Tým vlastne človek popiera dostatočnú obetu Pána Ježiša na Golgote, kedy zvolal: "Dokonané je!" Treba si uvedomiť, že kto neprichádza pod kríž ako ten, ktorý nemá v rukách nič, ale naopak chce sám svojim pričinením dosiahnuť spásu, ten popiera dostatočnú obeť a večný život nedosiahne. Akékoľvek popieranie dostatočnosti obete na kríži robí z Boha klamára keď Ten hovorí: Ale On donesúc jednu bitnú obeť za hriechy navždy ... a na ich hriechy a na ich neprávosti viacej nikdy nespomeniem ... kde je toto odpustenie, tam viacej netreba obeti za hriech.
 
Jedine Písmo. Áno, samotné Písmo samo o sebe dokázalo a dnes a denne dokazuje, že je pravdivé. Jeho obsah je dostatočný na to, aby človek našiel Boha, našiel cestu ku spáse a do večného života. Ten čo Písmo mení, dopĺňa, považuje ho za nedostatočné a Boha ako jeho autora, ktorý viedol inšpirovaných pisateľov jednotlivých jeho častí, tak stavia do pozície nie všemocného (pretože Jeho dielo - Slovo), je podľa takéhoto "veriaceho" nedostatočné. Naopak, kresťania, ktorí poznajú Písma vedia, že sú pravdivé a nemenné. Iste, po stáročia sa Ho satan pokúšal napadnúť a zničiť. Boly vydané preklady, ktoré boli pozmenené, dopĺňané. Vždy sa však zachovali preklady z pôvodných jazykov, ktorých pravosť napokon potvrdil nález starých zvitkov v Kumráne.
 
Jedine viera. Prísť k Bohu, získať spasenie sa dá jedine vierou. Jedine vierou si uvedomíme náš skutočný stav v Božích očiach. Jedine vierou v Pravdu Božieho Slova budeme schopní priznať svoju hriešnosť, nemohúcnosť a požiadať o milosť! Jedine ak uveríme, že Pán Ježiš zomrel zástupnou smrťou za nás, môžeme Ho požiadať, aby aj nás priradil k tým, za ktorých na kríži mrel. Lebo nie všetci budú spasení, slová o tom, že dal svoj život za "Mnohých", aby "Všetci boli spasení" sú ďalej podmienené vierou. Osobnou, úzko spojenou s Pánom Ježišom Kristom, nejde o zástupné spojenie skrze svätých, cirkev, jej vodcov a náboženské obrady! Viera je špecifický fenomén, ktorý hovorí o veciach, ktoré sa nevidia, ktoré sú našimi zmyslami nehmatateľné, ale na základe logiky a prísľubov sú istotou hraničiacou s absolútnou hodnotou 100%. Jedine vierou sa dá prísť k Bohu, vierou tak úprimnou, akú má napríklad dieťa v istoty u svojich rodičov.

 


 

Krehký a najdrahší materiál

 

Jakub 4:13 Nože teraz vy, ktorí hovoríte: Dnes alebo zajtra pojdeme do toho a toho mesta a pobudneme tam rok a budeme kupčiť a získame,
14 vy, ktorí neviete, čo bude zajtra. Lebo veď aký je váš život? Lebo ste parou, ktorá sa na málo ukáže a potom mizne.

 

Krehkosť:
Sú na svete veľmi krehké materiály, ktoré sa zničia alebo deformujú už pri pôsobení tej najmenšej sily, tlaku, teploty... Človek je v tomto smere odolnejší, aj keď iba do určitej hranice. Aj u ľudskej bytosti môže byť pôsobenie vonkajších vplyvov devastujúce. A čo taký miniatúrny bacil? Vírus? Behom pár minút sa z človeka, dovtedy sebaistého s plánmi minimálne na pár rokov dopredu stane nemohúca troska odkázaná na pomoc iných. U krehkých materiálov dochádza k nenapraviteľnému poškodeniu, kým u človeka môže byť proces choroby, pôsobenie síl, tlaku, nárazu, teploty ešte zvrátiteľné a nepríde ku konečnej devastácii. V tom máme pred krehkými materiálmi výhodu. Avšak žiaden z nich nepodlieha duševnému ataku. Je totiž neživý, prípadne ak aj ide o živočícha, nemá potrebného Ducha, Dušu Cítenie, Svedomie. V jednej chvíli je tu, v druhej je minulosťou, nikomu za ním nie je ľúto, naopak, ten čo ho napríklad zožral je rád, že ho našiel a mohol sa nasýtiť.

 

Najdrahší materiál:
Človek je stvorenie. Bola mu daná duša, duch, cit, zodpovednosť, slobodná vôľa, proste všetko to, čím ho mohol Boh vyzbrojiť a čím sa mu mohol dať poznať, byť ako On. Byť obrazom Boha samotného. Na rozdiel od Neho človek prebýva v tej najkrehkejšej schránke, ale zároveň aj v tej najdrahšej. Najdrahšej Bohu. Človek, ktorý dostal svoje telo, podobu, aby v ňom istý čas žil, je tou najdrahšou entitou v očiach Boha, ktorý mu dal život na to, aby sa mohol slobodne rozhodnúť, či chce so svojim Stvoriteľom žiť aj naďalej, alebo aby mal možnosť Ho odmietnuť. Ľudské bytosti boli a sú Bohu natoľko drahé, že dal svojho jediného Syna, aby my sme mali možnosť sa rozhodnúť, aby sme mali možnosť vrátiť sa tam, odkiaľ Adam s Evou po svojom zlyhaní museli odísť. Vtedy sa dvere zatvorili, ale Boh našiel plán ako ich otvoriť tím, ktorí Mu chcú veriť.

 

O príbehu Abrahama, ktorý v poslušnosti chcel obetovať aj svojho vysnívaného syna sa toho popísalo už veľa. V porovnaní s obetou Pána Ježiša však ide o diametrálne odlišnú obeť. V prípade Izáka Abraham veril, že nech už celá vec prebehne akokoľvek, Izák bude nakoniec pri Hospodinovi. U Pána Ježiša si čítame, že Boh sa odvrátil, svojho Syna opustil. Tento fakt, že Ježiš ako človek a ako Syn bol na strane tých, ktorých Boh opustil, zavrhol, je ukážkou niečoho tak strašného, čo si človek ani nevie predstaviť. Tento stav – byť zavrhnutý Bohom – je proste nevídané a najhroznejšie utrpenie. Odísť z Božej prítomnosti a to navždy... je najhroznejším trestom, ktorý si väčšina ľudí čo kedy žila neuvedomila a žiaľ, nechce uvedomiť ani teraz.

 

Aj keď bol Pán Ježiš Bohom a človekom zároveň, vyskúšal si tento stav za nás. Aj keď len na tri dni. Napriek tomu, že vedel o tom, že po troch dňoch vstane, strašne trpel. Desil sa hrôzy času bez Boha.

 

Dnešný človek sa nedesí ničoho, z desenia a hororu má pôžitok. Aj to je zvod satana. Nebojí sa o svoje zdravie, lebo nejakí lekári sú vždy po ruke. Nebojí sa o svoje smerovanie v živote ani po smrti, lebo je tu inštitút zádušných omší a riešenia vecí až potom, až na konci. Aký to strašný omyl.

 

Máme najkrehkejšie a zároveň najdrahšie schránky v ktorých prebývame. Sami si ich vo väčšine času nevážime a ničíme ich. Sami si ich krehkosť neuvedomujeme. A preto si nepripúšťame, že pred svojim Stvoriteľom môžeme stáť v okamihu. O sekundu, minútu aj keď počítame s desaťročiami a časom, ktorý je v našich očiach „nekonečným“.

 

Každý sa raz pred Jeho tvárou postaví a je len na nás tu a teraz, či potom začuje: „Vitaj doma dieťa moje“ alebo „Odíď, nikdy som ťa neznal!“

 

Autor webu


Vstúpiť do archívu Slova na mesiac

 

 

Hore 

Domáca dielňa

 
V časti »Z domácej dielne«nájdete:
 
Čím je pre skutočne veriaceho Biblia a prečo je tomu tak.

Rozsiahlejší článok o tom, kde sa nachádzajú tí, ktorí už nie sú medzi nami a čo všetko je pred nás kladené na ceste k večnosti.

Pomerne jednoduchý prehľad dejín kresťanstva v Európe a na blízkom východe.

Zamyslenie sa nad apokryfmi, nad tým čo pre nás v dnešnej dobe znamená desať Božích prikázaní, ako je to s incestným vzťahom dnes a ako to bolo na počiatku.

Čo je to dedičný hriech, ako vznikal NZ, čo to o celibáte, o dnes tak propagovaných duchovných cvičeniach, čo znamená krst a sviatok v živote veriaceho, ako je to skutočne so súrodencami Pána Ježiša a prečo si je každý skutočne veriaci istý spásou a večným životom.autor webu


Copyright © 2006-2016 pavel - Design by krestan.info & jacob & friends, foto autor webu a Robert Čulka